Gramatika

Sloveso být a nebýt

18. března 2015 v 9:21 | Choi Mari
Existují dva způsoby, jak vyjádřit tato slovesa. První z nich je slovesem být, existovat, nacházet se 있다[it-ta] a jeho opakem 없다[ob-ta].

침대가 있어요. [čim-de-ga is-so-jo] To je postel.
샐리가 잡에 없어요. [sel-li-ga džip-e ob-so-jo]. Sally není doma.
교실에 컴퓨터가 있어요. [kjo-šil-e k(h)om-pjů-to-ga is-so-jo] Počítač je ve třídě.
친구가 있습니다. [čin-gu-ga is-süb-ni-da] Mám kamaráda.
질문이 있습니까? [čil-mun-i is-süb-ni-kka] Nějaké otázky?
돈이 없습니까? [don-i ob-süb-ni-kka]? Nemáš peníze?

Dalším způsobem je 이에요/있어요[i-e-jo/is-so-jo] převést do záporu jako 아니예요[a-ni-je-jo].

저는 학생이에요. [čo-nün hak-seng-i-e-jo] Jsem student.
저는 학생이 아니예요. [čo-nün hak-seng-i a-ni-je-jo] Nejsem student.
우리는 가족이 있습니다. [u-ri-nün ka-džok-i is-süb-ni-da]. My jsme rodina.
우리는 가족이 아닙니다. [u-ri-nün ka-džok-i a-nib-ni-da] My nejsme rodina.

Místní partikule

25. ledna 2015 v 20:18 | Choi Mari
Místní partikule -에 se pjí s pozičními slovy a určujě, kde se osoba či objekt nachází.

Poziční slova
위 [wi] - na, nahoře
앞 [ap(h)] - před
옆 [jop(h)] - vedle
아래 [a-re] - pod, dolů, níže
뒤 [dwi] - za
안 [an] - na

Příklad
가방이 교실 있어요. [ka-bang-i kjo-šil-e iss-o-jo] - Batoh je ve třídě.
컴퓨터가 책상 위에 있어요. [kom-pjů-to-ga ček-sang wi-e iss-o-jo] - Pořítač je na stole.
가게가 학교 앞에 있어요. [ka-ke-ga hak-kjo ap(h)-e iss-o-jo]. Obchod je před školou.
강이 잡 옆에 있어요. [kang-i džip jop(h)-e iss-o-jo] Řeka je vedle domu.
아이가 의자 아래에 있어요. [a-i-ga wi-dža a-re-e iss-o-jo] Dítě je pod židlí.
차동자 도서관 뒤에 있어요. [ča-dong-ča do-so-gwan dwi-e iss-o-jo] Auto je za knihovnou.
책이 가방 안에 있어요. [ček-i ka-bang an-e iss-o-jo] Kniha je v tašce.

Afixy - předpony a přípony

14. listopadu 2014 v 13:11 | Choi Mari
Afix je souhrný termín pro předpony a přípony slova. Existují dva druhy afixů:

1. Odvozovací předpony a přípony
Těmito afixy se od kořene slova odvozují slova nová (tvz. slova odvozená). V korejštině se podle původu dělí na afixy korejské a sinokorejské. Zpravidla se připojují k původním kořenům korejským a sinokorejským, ale se vzrůstajícím počtem přejatých cizích slov se některé připojují i ke slovům přejatým.

Příklady předpon: 올-벼 [ol-bjo] - raná ryže, 대-도시 [de-do-ši] - velkoměsto, 부-위원장 [bu-wi-won-džang] - místopředseda, 여-교사 [jo-kjo-sa] - profesorka, 드-높다 [dü-nop(h)-da] - převysoký, atd.

Ukazovací zájmena 이거, 그거 a 저거

20. října 2014 v 14:40 | Choi Mari
이거[i-go], 그거[kü-go] a 저거[čo-go] mají ve své podstatě úplně shodný význam. Je ale velmi důležité, zvolit to správné. Jejich rozdíl ve významu je dán tím, jak daleko je objekt nebo člověk, o kterém se mluví. Je-li blíže k posluchači, mluvčímu nebo je od obou stejně daleko.

이거
Toto zájmeno použijeme, mluvíme-li o oblektu, který je blíže k nám než k tomu, s kým mluvíme.
이거는 화장실이에요. ....[i-go-nün hva-džang-šil-i-e-jo] --Toto je toaleta.
이거는 도서관이 아니예요. [i-go-nün do-so-gvan-i a-ni-je-jo] --Tohle není knihovna
이거는 카레예요. ..........[i-go-nün k(h)a-re-je-jo] --To je kari.

그거
Toto zájmeno použijeme, mluvímeli o objektu nebo osobě blíže posluchači.
그거는 전화예요? ...[kü-go-nün čon-hva-je-jo] --Je tohle telefon?
그거는 가방이에요. [kü-go-nün ka-bang-i-e-jo] --Toto je taška.
그거는 뭐예요? ......[kü-go-nün mvo-je-jo] --Co je tohle?

저거
Toto zájmeno užijeme, jeli objekt, o kterém mluvíme, stejně vzdálený jak od nás, tak od posluchače.
저거는 우산이에요?.[čo-ko-nün u-san-i-e-jo] --Je tohle deštník?
저거는 사과예요. ...[čo-ko-nün sa-gva-je-jo] --Tohle je jablko.
저거는 연필이에요. [čo-ko-nün jon-p(h)il-i-e-jo] --Toto je tužka.

Sloveso být někde, existovat

19. dubna 2013 v 17:16 | Choi Mari
있다 je sloveso být v infinitivu (pozn. všechna slovesa v infinitivu končí na -다). Spolu s částicí -에 ukazuje, kde se něco nachází.

침대가 있어요. To je postel.
가방이 교실에 있어요. Batoh je ve třídě.

없다 je zápor ke slovesu být.

옷장이 없어요. To není postel.
샐리 씨는 집에 없어요.Sally není doma.+

Výjimky ve čtení

6. ledna 2013 v 13:29 | Choi Mari
Přestože se v korejštině většina čte tak, jak so píše, jsou i vyjímky.

옷 [옫] - šaty
빚 [빋] - dluh
꽃 [꼳] - květina
밑 [믿] - pod, za, dolů
히읗 [히읃] - název souhlásky ㅎ

Všechny tyto samohlásky (ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ aㅎ) se ve spodní části slabiky mění na ㄷ.

저것은 [자가슨] - že, aby
있어요 [이써요] - jsem
젊어요 [절머요] - jsem mladý
읽어요 [일거요] - čtu

U těchto slov ovlivňuje jejich čtení samohláska 어, ke které přecházejí při čtení samohlásky z předchozí slabiky.

몫 [목] - podíl, akcie
앉다 [안따] - sedět (inf.)
흙 [흑] - půda, zemina
값 [갑] - cena
젊다 [점따] - být mladý (inf.)
여덟 [여덜] - 8 (kor.)
읽다 [익따] - číst (inf.)

Toto jsou vyjímky, které se týkají spodní části slabiky. Některé souhlásky se při čtení vypouští.
 
 

Reklama